تازه های اخبار تازه های اخبار

تحقق اهداف منابع صفر درصدی اولویت اول در برنامه های مدیریت هرمزگان

برنامه ریزی در جهت تحقق اهداف صفردرصدی طبق ظرفیت ها و طرح موج قرض الحسنه در مدیریت هرمزگان شکل گرفت .

کمالی مدیرشعب استان هرمزگان در اولین جلسه هفکری و راهکارکه به منظورجذب وتقویت حسابهای قرض الحسنه وجاری، باحضور معاونین و مسیولین دوایر این مدیریت شگل گرفت گفت: فعالیت های بانک بایستی سودآورباشد وتمامی پرسنل باید تمام تلاش خودرا درجهت جذبمنابع صفردرصدی در کنار منابع گران قیمت بنمایند وهنر وتوانمندی اصلی یک بانکدار جذب منابع صفر درصدی است .
وی از جمله مولفه های موثر درتحقق این اهداف را مهارت نیروی انسانی و ایجاد انگیزه در آنها و تنوع وکیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان ازکارکنان ومطلوبیت محیط داخلی وشناسایی ظرفیت های مالی موجود دراین استان ، بازاریابی های حساب شده وحضور مستقیم در بازار کارو شناسایی فعالیت های مختلف اقتصادی بیان نمود.
کمالی رسیدن به این جایگاه راطی مصوباتیدراین جلسه بههریکازمسیولیناینمدیریت بشرح ذیل بیان نمود: ظرفیت تحویلداران و برنامه ریزی جهت تشکیل جلسه ( اتاق فکر) باتحویلداران جهت تشویق وایجاد انگیزه در آنها برای جذب منابغ صفر درصدی ،ظرفیت انبوه سازان وتهیه اطلاعات انبوه سازان ومشتریان اعتباری در جهت مذاکره جهت تقویت حسابهای جاری و .................
وی همچنین اظهار امیدواری کرد با پیگیری مصوبات مطرح شده در کمیته و با دادن فکر وایده جدید به شعب بتوانیم تا پایان بهمن ماه به اهداف موردنظر دست یابیم .


مدیر شعب استان گفت : با توجه به اینکه خالص مانده حسابجاری بدون جاری دولتی در سال گذشته 597میلیارد ریالو درصد آن نسبت به کل منابع 13%بوده ودر بین مدیریتهای هم درجه درپایان سال 92 رتبه اول راکسب کرده ودر سالجاری نیز تا تاریخ 6/9/93 از لحاظ مانده حساب جاری رتبه چهارم و در بحث تحقق اهداف منابع رتبه دوم را داشته ایم وانتظار می رود با برنامه ریزی صحیح وپیگیری لازم خیلی سریع به اهداف مورد نظر دست یابیم .
درپایان جلسه مقرر گردید تا تاریخهای اعلام شده ودرفرصت های معین شده اطلاعات لازم جمع آوری و گزارشات لازم توسط هریک از مسیولین در جلسات بعدی ارایه وبررسی گردد.

آخرین بروزرسانی 1394/4/24