اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

طرح پاسخگويي مديران ارشد در دهه فجر

طرح پاسخگويي مديران ارشد در دهه فجر

 

موضوع

مدير محترم مربوطه

تاريخ حضور

ساعت حضور

مشكلات مشتريان در خصوص تسهيلات

   جناب آقاي علمداري معاون محترم مديرعامل در امور اعتباري

  جناب آقاي مرادي معاون محترم مديرعامل در امور طرح و برنامه

99/11/12

12:00 – 10:00

مشكلات مشتريان در خصوص مسائل حقوقي و وصول مطالبات

  جناب آقاي خلجستاني معاون محترم مديرعامل در امور حقوقي

و پيگيري وصول مطالبات

99/11/13

12:00 - 10:00

مشكلات مشتريان در خصوص خدمات بانكي و امور شعب

جناب آقاي فاضليان عضو هيئت مديره محترم بانك و معاون مديرعامل در امور شعب و بازاريابي

99/11/14

12:00- 10:00

مشكلات مشتريان در خصوص بانكداري الكترونيك

  جناب آقاي شيردل معاون محترم مديرعامل در امور فناوري اطلاعات و ارتباطات

99/11/15

10:00-12:00

مشكلات مربوط به صندوق هاي سرمايه گذاري و شركت هاي مالي تابعه بانك

جناب آقاي عسكرپور معاون محترم مديرعامل در امور مالي و پشتيباني

99/11/18

10:00-12:00

 
ساعت : 07:57:00
تاريخ : 1399/11/12