دوره آموزشی مدیریت منابع و مصارف در مدیریت شعب استان برگزار شد

دوره آموزشی مدیریت منابع و مصارف در مدیریت شعب استان برگزار شد

دوره آموزشی مدیریت منابع و مصارف به مدت 8 ساعت با حضور 28 نفر از روسای دوایر و شعب سطح استان توسط آقای دهقان رییس اداره کل حسابداری کل و آقای معتمدی رییس دایره صورتهای مالی اداره کل مذکور برگزار گردید

دوره آموزشی مدیریت منابع و مصارف به مدت 8 ساعت با حضور  28 نفر از روسای دوایر و شعب سطح استان توسط آقای دهقان رییس اداره کل حسابداری کل و آقای معتمدی رییس دایره صورتهای مالی اداره کل مذکور برگزار گردید.
طی این دوره آقای دهقان به بررسی و تشریح شرایط کنونی بانک و جایگاه بانک نسبت به سایر بانکها نزد بانک مرکزی پرداخت. وی براساس گزارشها و آمارها به بررسی تحلیلی ابزارهای نوین تامین مالی و تاثیر مطالبات بر عملکرد بانک پرداخت و بیان نمود: نوع فعالیت بانک جهت تخصیص و اعطای تسهیلات سبب گردیده است در سایر بخش ها با توفیق کمتری نسبت به سایر بانک اقدام نماییم.در حال حاضر  تمرکز فعالیت های بانک در جهت کاهش مطالبات معوق می باشد لذا تاکید می کنم برای تغییر روند وصول مطالبات معوق و کاهش مطالبات بانک برنامه ریزی گردد و با جدیت بیشتر در این زمینه اقدام شود.
در این دوره آقای معتمدی با هدف آشنایی همکاران ، موضوعاتی مرتبط با صورت های مالی بانک و صورت های مالی اساسی ، اهداف مدیریت منابع و مصارف و نکات مهمی در رابطه با بهای تمام شده پول و بهای تسهیلات پرداختی را  تشریح نمود.

آخرین بروزرسانی 1398/12/26