تازه های اخبار تازه های اخبار

روخوانی قرآن کریم

به همت کارکنان شعبه مرکزی زاهدان در ابتدای صبح و قبل از شروع ساعت کار اداری به منظور ایجاد فضایی معنوی و آمیخته به آرامش در شعبه مذکور ،یک حزب از آیات قرآن کریم توسط جعفر زارع زاده روخوانی می گردد و پس از آن ترجمه فارسی و تفسیر برخی آیات نیز مرور می شود.

به همت کارکنان شعبه مرکزی زاهدان در ابتدای صبح و قبل از شروع ساعت کار اداری به منظور ایجاد فضایی معنوی و آمیخته به آرامش در شعبه مذکور ،یک حزب از آیات قرآن کریم توسط جعفر زارع زاده روخوانی می گردد و پس از آن ترجمه فارسی و تفسیر برخی آیات نیز مرور می شود.

آخرین بروزرسانی 1396/3/22