فهرست اخبار فهرست اخبار

کمیته صمیمانه ارتباطات و بازاریابی در مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان برگزار گردید

طی سفر آقای احمدی ریاست اداره کل روابط عمومی ،آقای کشاورز ریاست اداره کل بازاریابی ،آقای ممی زاده معاونت اداره کل امور مدیریت های شعب و آقای مقدسی کارشناس اداره کل بازاریابی به استان سیستان و بلوچستان آقای کشاورز با همراهی همکاران مرکز و استان از دوایر مدیریت شعب استان و شعب سطح شهر زاهدان بازدید نمود

طی سفر آقای احمدی ریاست اداره کل روابط عمومی ،آقای کشاورز ریاست اداره کل بازاریابی ،آقای ممی زاده معاونت اداره کل امور مدیریت های شعب و آقای مقدسی کارشناس اداره کل بازاریابی به استان سیستان و بلوچستان آقای کشاورز با همراهی همکاران مرکز و استان از دوایر مدیریت شعب استان و شعب سطح شهر زاهدان بازدید نمود .طی این بازدید ها وضعیت فعلی شعب از دید آماری و منابع، چشم انداز شعبه و برنامه های اجرایی جهت دستیابی به اهداف مورد بررسی قرار گرفت و همچنین از سوی ریاست اداره کل بازاریابی و همچنین آقای ممی زاده برخی راهکار ها و برنامه های کوتاه مدت به روسای شعب و مسوولین مدیریت شعب استان ارائه گردید.
همچنین طی این سفر ، کمیته صمیمانه ارتباطات و بازاریابی با حضور همکاران مرکز و اعضای کمیته بازاریابی استان تشکیل گردید.کشاورز ضمن با اهمیت خواندن تشکیل این کمیته و ابراز تاکید مدیر عامل بر این موضوع بیان نمود : بازاریابی علم داده محور است که خواستارم مسوولین مرتبط با آمار ضمن حساسیت بیشتر به این موضوع ، آمار مذکور را همراه با تجزیه و تحلیل و تعیین نقاط ضعف و قوت به مدیر شعب استان و نیز همکاران ارائه نمایند .به ویژه شعب باید از این اطلاعات مطلع باشند تا توانایی شناخت خود و مقایسه با سایر شعب را در اختیار داشته باشند و اگر حساسیت در مورد داده ها و آمار وجود داشته باشد و بارها این موضوع بصورت ساده شده و پر تکرار به همکاران ارائه گردد در دستیابی به اهداف بسیار تاثیر گذار است .پیگیری بازاریابی امری زمان بر است که پیشنهاد میشود پیگیری امور بازاریابی شعب بین اعضای کمیته بازاریابی استان تقسیم شود و هر یک مسوول پیگیری چند شعبه شوند تا از این طریق و پیگیری مداوم  و ارائه نظرات کارشناسی به شعب سبب تغییر در عملکرد فعلی شوند.
مراجعه به مدارس و آموزشگاه ها و بازاریابی با هدف معرفی حساب صندوق پ